ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános szabályok

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák az ERTOM Szolgáltató Bt. (székhely: 1048 Budapest, Homoktövis u. 78. adószám: 28349806-2-41), mint szolgáltató (továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.rehildiko.com weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, - ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban "Megrendelő", "Ügyfél") - amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató weboldal megnevezése: www.rehildiko.com
A szolgáltató neve: ERTOM Szolgáltató Bt.
A szolgáltató székhelye: 1048 Budapest, Homoktövis u. 78.
Adószáma: 28349806-2-41

Cégjegyzék szám: 01-06-213248

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@rehildiko.com
Telefonszáma: +36 20 9350 480

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2019. október 25-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, az írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. A www.rehildiko.com oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.


1.4. Rendelkezésre állás: A weboldalon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében az Ügyfél rendelkezésére állnak, amelyeket az Ügyfél kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető weboldalunkon.

2. Szerződés létrejötte

2.1 A Szolgáltató és az Ügyfél közötti Szerződés a megrendelés Szolgáltató általi, e-mailben történő írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos információkat.

2.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával; automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel) felek közös megegyezésével; felmondással.

2.3 Az esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

3.2 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyamok időpontjának, helyszínének az egyoldalú módosítására - ide értve az egyes meghirdetett tanfolyamok törlésének lehetőségét is. A tanácsadások esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

3.3 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.4 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az események vagy szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. A weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A különböző ajándékutalványok egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatók, készpénzre nem válthatók.

3.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

4. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

4.1. Az Ügyfél vagy az általa megnevezett, a szolgáltatást igénybe vevő személy a befizetett tanfolyamon jogosult részt venni, valamint jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. Az Ügyfél jogosult a tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.2. Az Ügyfél köteles a felek által előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen megjelenni.

4.3. Az Ügyfél a felek által egyeztetett időpont előtti 3. munkanapot megelőzően jogosult a Szolgáltatónál az egyeztetett időpont módosítását kezdeményezni, ebben az esetben az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által meghatározott szabad időpontok közül választhat.

5. Joglemondás

5.1. A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a felhasznált termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

6. Szerzői jogok

6.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tanfolyamokon kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk az ERTOM Szolgáltató Bt., Réh Ildikó és más - az ÁSZF-ben meg nem nevezett - személyek tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

6.2 A tanfolyam, a weboldal, a Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Réh Ildikó engedélyével lehetséges.

6.3 A Résztvevő beleegyezik, hogy a tanfolyamon elkészült munkáit a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

6.4 A Résztvevő továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videóanyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videófelvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet.

A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

7. Ajándékutalványok

7.1. A honlapon feltüntetett tanfolyamok ajándékutalvány formájában is megvásárolhatók.

7.2. Az ajándékutalványt a Szolgáltató akkor bocsátja ki, ha az Ügyfél az általa kiválasztott tanfolyam díjának megfelelő összeget megfizeti a Szolgáltató részére.

7.3. Az ajándékutalványt a kibocsátása időpontjától számított 6 (hat) hónapig lehet felhasználni. Az ajándékutalványt birtokosa csak személyes célra használhatja fel, az kereskedelmi célra nem hasznosítható. Az ajándékutalvány nem visszaváltható.

7.4. Az ajándékutalvány beváltására akkor is kiállítástól számított 6 (hat) hónap áll rendelkezésre, ha az Ügyfél a már előzetesen egyeztetett időpont módosítását kéri.

7.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándékutalvány érvényességének lejártát megelőző 2 héten belül kíván a Szolgáltatóval a szolgáltatás nyújtására időpontot egyeztetni, a Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni a szolgáltatás időpontját. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására az ajándékutalvány érvényességének lejártát megelőzően időpontot már nem tud biztosítani az Ügyfél számára, az Ügyfél az érvényesség lejártát követő 2 hét szabad időpontjaiból választhat. Az ajándékutalvány beváltására rendelkezésre álló határidőt követő 2 hét időtartamon túlmenően az ajándékutalvány beváltására időpont nem foglalható.

7.6. Az ajándékutalvány elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése, ellopása esetén a Szolgáltató az ajándékutalványt nem pótolja. A megsemmisült, megrongálódott ajándékutalványt a Szolgáltató nem cseréli ki, annak alapján vételár visszatérítést nem teljesít.

9. Záró rendelkezések

9.1. Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2019. október 25.

9.2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

9.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók

Budapest, 2019. október 25.