Adatkezelési Tájékoztató 

(Érvényes: 2019.10.25.-től)

Az ERTOM Szolgáltató Bt. mint a www.rehildiko.com weboldal ("Weboldal") üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető ERTOM Szolgáltató Bt.("Adatkezelő").
Székhelye: 1048 Budapest, Homoktövis u. 78.
Képviselője: Réh Ildikó
E-mail címe: info@rehildiko.com

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)
A Weboldal következő menüpontjainak használata során adja meg a Felhasználó az Adatkezelő részére személyes adatait:a "Kapcsolat" menüpont alatt, annak kitöltésével;Hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával

2. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás
2.1 "Kapcsolat" menüpont, kapcsolati címre küldött email/levél
A "Kapcsolat" menüpont használatával, az info@rehildiko.com email címre küldött üzenettel, vagy postai úton megküldött levélben tud a Felhasználó kapcsolatba lépni az ERTOM Szolgáltató Bt-vel. A "Kapcsolat" menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy az Adatkezelő kapcsolatba tudjon lépni a Felhasználóval, meg tudja adni a választ a kérdésére.
A Kapcsolat aloldalon igénybevett üzenetküldő felület használata esetén a következő adatok magadása szükséges: 

Név*

E-mail cím*

*A *-al jelölt adatok megadása kötelező. 


3. Személyes adatok megismerhetősége
A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult.
Az ERTOM Szolgáltató Bt. a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

4. Adattovábbítás
A "Kapcsolat" menüpont alatt megadott adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére. A személyes adatok nem kerülnek külföldre továbbításra.

5. Az adatok megőrzésének ideje
A "Kapcsolat" menüpont alatt megadott adatokat azon ügy elintézéséig kezeli az Adatkezelő, amelynek céljából a Felhasználó megadta az adatait.

6. A Felhasználó jogai
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az info@rehildiko.com e-mail címen a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszol.

A Felhasználó jogai
Hozzáférés: a Felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel róla, milyen célból, meddig tárolja, milyen intézkedéseket tett a Felhasználó jogainak érvényesítésére benyújtott kérelmére. Felhasználónak joga van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés: Felhasználó jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.

Törlés: Felhasználó jogosult hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak törlését kérni, ha visszavonta hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt. Az Adatkezelő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.


Korlátozás: a Felhasználó jogosult kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetne, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni..
Panasztétel: Amennyiben a Felhasználó álláspontja szerint az Adatkezelő jogszerűtlenül kezeli a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhatsz a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu

7. Weboldal használata során gyűjtött adatok
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer - a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül - a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe. A Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő - hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz - kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.


8. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása
Az említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. használatról.

9. Cookie-k kikapcsolása
Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes.

10. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását..

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő ismerheti, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.


11. Jogérvényesítési lehetőségek
Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem felel meg, úgy kérjük írjon az info@rehildiko.com e-mail címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
• bíróságnál.

12. Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete ("GDPR"), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2019. 10. 24